Rejestracja do Programu Partnerskiego ⋆ Ototax

Zarejestruj się do Programu Partnerskiego

Polecasz Ototax i zarabiasz
 

  Rejestruj konto Partnera:


  Usuń NIP

  Twoje dane
   
  Załóż konto

  Umowa o współpracy w ramach Programu Partnerskiego Ototax

  zawarta w dniu  . . .  w Chorzowie pomiędzy:

  Krzysztofem Opeldusem prowadzącym Biuro Rachunkowe Ototax, z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Stalowej 1C, 41-506 Chorzów, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 6272536479, będącym czynnym podatnikiem podatku VAT i posiadającym numer REGON: 242942944, adres do kontaktu i korespondencji (Obsługa Klienta i Dokumentów): Biuro Rachunkowe Ototax, ul. Sznelowiec 2, 43-200 Pszczyna

  zwanym dalej „Ototax”

  a

  . . .

  zwaną/ym dalej „Partnerem”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

  1. DEFINICJE

  1.1 Ototax – firma świadcząca usługi księgowe w ramach których możliwe jest uzyskiwanie Wynagrodzenia dla Partnera.

  1.2 Partner – osoba fizyczna, przedsiębiorca lub osoba prawna polecająca usługi Ototax, która za skuteczne polecenie usług pobiera wynagrodzenie.

  1.3 Nowy klient – działalność gospodarcza rejestrująca usługę Ototax przy użyciu Unikalnego kodu lub Linku polecającego, której właścicielem jest dowolna osoba inna niż Partner.

  1.4 Aktywny klient – działalność gospodarcza opłacająca co miesiąc abonament za usługi Ototax, która podczas rejestracji użyła Unikalnego kodu lub Linku polecającego.

  1.5 Unikalny kod – ciąg znaków przypisany wyłącznie do Partnera identyfikujący naliczenie wynagrodzenia dla Partnera i obniżający cenę dla Nowego klienta.

  1.6 Link polecający – indywidualny adres internetowy przypisany wyłącznie do Partnera identyfikujący naliczenie wynagrodzenia dla Partnera i obniżający cenę dla Nowego klienta.

  1.7 Wynagrodzenie – wartość pieniężna w PLN zgromadzona przez Partnera w ramach polecania usług Ototax.

  1.8 Konto Partnera – serwis internetowy, który pozwala sprawdzić liczbę rejestracji Nowych klientów, liczbę Aktywnych klientów, stan Wynagrodzenia Partnera oraz zlecić wypłatę Wynagrodzenia przez Partnera.

  2. ZASADY WSPÓŁPRACY

  2.1. W ramach umowy o współpracy zawartej pomiędzy Stronami, Partner będzie świadczył usługi polegające na promocji Biura Rachunkowego Online, którego oferta i możliwość rejestracji jest dostępna pod adresem strony internetowej https://ototax.pl.

  2.2. W ramach współpracy Partner uzyskuje Unikalny kod oraz Link polecający, dzięki któremu Nowy klient zyskuje atrakcyjniejszą cenę usług Ototax (abonament ulega obniżeniu o 10% na okres 12 miesięcy), a Partner pobiera za rejestrację usługi oraz dalsze opłacanie usługi Wynagrodzenie.

  2.3. Współpraca obowiązuje od dnia podpisania przez Strony Umowy o współpracy na czas nieokreślony.

  2.4. Każda ze Stron może Umowę o współpracy wypowiedzieć w dowolnym momencie jej obowiązywania ze skutkiem na koniec okresu, w którym nastąpi ostatnia wypłata Wynagrodzenia dla Partnera należna Partnerowi za Nowego klienta oraz Aktywnego klienta tj. najpóźniej w trzydziestym miesiącu od daty rejestracji ostatniego Nowego klienta, licząc od daty rejestracji usługi przez Nowego klienta, kiedy Umowa o współpracy obowiązywała Strony.

  2.5. W przypadku, gdy rozwiązano Umowę o współpracy, a Partner nie posiada pod swoim Kontem Partnera żadnego Nowego klienta oraz Aktywnego klienta, Umowa o współpracy rozwiązywana jest ze skutkiem natychmiastowym.

  3. WYNAGRODZENIE

  3.1. Wynagrodzenie Partnera zależne jest od liczby poleconych usług tj. ilości rejestracji dokonywanych przez Nowych klientów oraz ilości poleconych Aktywnych klientów.

  3.2. Za rejestrację Nowego klienta z użyciem Unikalnego kodu / Linku polecającego Partner otrzyma wynagrodzenie w wysokości 200 zł, jeśli w dniu rejestracji usługi liczba Aktywnych klientów przypisana do Partnera była mniejsza lub równa cztery.

  3.3. Za rejestrację Nowego klienta z użyciem Unikalnego kodu / Linku polecającego Partner otrzyma wynagrodzenie w wysokości 300 zł, jeśli w dniu rejestracji usługi liczba Aktywnych klientów przypisana do Partnera była większa lub równa pięć.

  3.4. Za każdego Aktywnego klienta Partner otrzyma co miesiąc wynagrodzenie w wysokości 5 zł, jeśli w danym okresie (miesiącu) liczba Aktywnych klientów przypisana do Partnera była mniejsza lub równa cztery.

  3.5. Za każdego Aktywnego klienta Partner otrzyma co miesiąc wynagrodzenie w wysokości 10 zł, jeśli w danym okresie (miesiącu) liczba Aktywnych klientów przypisana do Partnera była większa lub równa pięć.

  4. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

  4.1. Pozostałe postanowienia Umowy o współpracy są zawarte w Regulaminie, który stanowi integralną część Umowy o współpracy.

  4.2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie o współpracy oraz Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

  4.3. Umowę o współpracy zawarto w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany Umowy o współpracy wymagają zachowania formy dokumentowej pod rygorem nieważności.

   

  . . .
  Ototax

   

  . . .
  Partner

   

  Załącznik do Umowy o współpracy

  Regulamin do Umowy o współpracy w ramach Programu Partnerskiego Ototax

  zawarty w dniu  . . .  w Chorzowie pomiędzy Ototax a Partnerem o następującej treści:

  1. Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Ototax a Partnerem.

  2. Udział w Programie Partnerskim możliwy jest zarówno dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego.

  3. W ramach obowiązywania Umowy o współpracy, Partner promuje usługi Ototax na dowolnych polach eksploatacji wskazując jednocześnie Unikalny kod i/lub Link polecający.

  4. Unikalny kod oraz Link polecający musi być ze sobą tożsamy, i jest wyłącznie przypisany do jednego Partnera. Inny partner nie może posiadać tego samego kodu oraz linku.

  5. Partner ma możliwość wyboru własnej nazwy, która zostanie zastosowana do Unikalnego kodu oraz Linku polecającego, o ile nie jest już zajęta przez innego partnera, a forma nazwy nie narusza praw innych osób lub podmiotów, oraz gdy nazwa ta nie wprowadza w błąd.

  6. W przypadku braku wyboru własnej nazwy przez Partnera, Ototax wygeneruje Unikalny kod oraz Link polecający losowo.

  7. Promocja usług Ototax realizowana przez Partnera musi być zgodna z powszechnie obowiązującym prawem oraz ofertą Ototax dostępną pod adresem internetowym https://ototax.pl i nie może w żaden sposób działać na szkodę Ototax, Klientów Ototax i potencjalnych klientów Ototax.

  8. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 3.2 oraz pkt. 3.3 Umowy o współpracy wypłacane jest Partnerowi jednorazowo po opłaceniu przez Nowego klienta usług za trzy pełne okresy księgowe.

  9. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 3.4 oraz pkt. 3.5 wypłacane jest Partnerowi przez okres 30 miesięcy, a naliczanie wynagrodzenia następuje po opłaceniu przez Aktywnego klienta faktury za każdy okres księgowy.

  10. Wysokość wynagrodzenia Partnera jest zawsze taka sama, niezależnie od wybranego pakietu usług i abonamentu przez Nowego klienta i Aktywnego klienta, a aktualny stan poleconych przez Partnera usług jest widoczny na Koncie Partnera.

  11. Zlecenie wypłaty Wynagrodzenia przez Partnera jest możliwe w dowolnym momencie, pod warunkiem, że wartość Wynagrodzenia wynosi co najmniej 100 zł.

  12. Wynagrodzenie płatne jest w terminie 2 dni roboczych od zleconej przez Partnera wypłaty.

  13. Partner, który jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej otrzymuje na wskazane konto bankowe pełną wysokość Wynagrodzenia oraz jest zobowiązany do rozliczenia Wynagrodzenia z Urzędem Skarbowym zgodnym z miejscem zamieszkania Partnera, a jeśli Partner nie rozlicza się podatkowo w ramach polskiego prawa, to zobowiązany jest do rozliczenia Wynagrodzenia zgodnie z własną rezydencją podatkową.

  14. Partner, który prowadzi działalność gospodarczą (przedsiębiorca / spółka prawa handlowego) uzyskuje Wynagrodzenie w kwocie netto i zobowiązuje się do wystawienia faktury, a jeśli prowadzona działalność gospodarcza podlega VAT, zobowiązuje się on dodatkowo do powiększenia wynagrodzenia o należny podatek VAT (Wynagrodzenie netto + VAT).

  15. W ramach współpracy Partner wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby realizacji Umowy o współpracy, a dane osobowe są objęte ochroną prawną na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883).

  16. Ototax nie gwarantuje rezultatu wykonanej przez Partnera promocji usług, dlatego Partner nie może żądać od Ototax świadczenia pieniężnego za zrealizowaną promocję, jak również innych świadczeń niż wskazanych w Umowie o współpracy.

  17. Ototax nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy o współpracy, jeśli jest to spowodowane sytuacjami o charakterze siły wyższej, jak również gdy nastąpiło to z przyczyn, które leżą po stronie innych podmiotów, co do których Ototax nie miał wpływu.

  18. O wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na działanie Programu Partnerskiego, Ototax będzie informował Partnera poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Partnera.